Tag - อยากติดคณะ

รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 รับทั้งนักเรียน ม.6 และเด็กซิ่ว GPAX 2.00 คณะนี้เป็นคณะที่แต่ละสาขาใช้คะแนนไม่เหมือนกันเลย งั้นเรามาดูสถิติคะแนนต่ำสุดกันก่อนดีกว่า  สาขา คะแนนต่ำสุด 59 คะแนนต่ำสุด 58 การศึกษาปฐมวัย 18,765 21,082 ประถมศึกษา (สายวิทย์) 17,275 16,040 ประถมศึกษา (สายศิลป์) 19,520 19,295 มัธยมศึกษา(วิทย์) สอบ ฟิสิกส์ 15,189 19,015 มัธยมศึกษา(วิทย์) สอบเคมี 13,982 20,255 มัธยมศึกษา(วิทย์) สอบชีวะ 17,100 18,720 มัธยมศึกษา(วิทย์) เอกคณิต 15,103 15,830 มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 20,223 22,044 การศึกษานอกระบบ สอบคณิต1 16,513 16,744 การศึกษานอกระบบ สอบสังคม 17,686 18,250 จิตวิทยาการศึกษา [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 รับเฉพาะนักเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิตเท่านั้น เงื่อนไข GPAX 3.00 และต้องมี เกรดเฉลี่ยรวมของวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 3.25 คะแนนที่ใช้ยื่อน คือ คะแนนวิชาสามัญ หรือ cu-sci สี่วิชา [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รับทั้งนักเรียน ม.6 และเด็กซิ่ว เงื่อนไข GPAX 3.00 สัดส่วนคะแนนที่ใช้ คือ PAT4 40% + ภาษาอังกฤษ วิชาสามัญ 20% + คณิตศาสตร์1 วิชาสามัญ 20% + [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ในปีการศึกษา 2560 รับเฉพาะนักเรียน ม.6 สายวิทย์ เท่านั้น เงื่อนไข GPAX 2.50  สัดส่วนคะแนนที่ใช้ คือ GAT 30% + PAT1 20% + PAT2 50% กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT 75 คะแนน [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 20 ที่นั่ง ยกเว้น สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รับ 30 คน และรับเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น มีเงื่อนไข GPAX 2.50 คะแนนขั้นต่ำ PAT [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 เปิดรับทั้งหมด 310 ที่นั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสารสนเทศ 20 ที่นั่ง สาขาอักษรศาสตร์ 290 ที่นั่ง รับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว เงื่อนไข GPAX 2.75  สาขาภูมิศาตร์และสารสนเทศ สัดส่วนคะแนนที่ใช้ PAT1 25% + ภาษาไทย [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดรับผ่านระบบรับตรงปกติ รับทั้งหมด 50 ที่นั่ง และรับทั้งนักเรียน ม.6 และเด็กซิ่ว  สัดส่วนคะแนนที่ใช้ คือ GAT 25% + PAT1 25% + PAT2 30% + ชีววิทยา วิชาสามัญ [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 เปิดรับ ทั้งหมด 825 ที่นั่ง โดยรับทั้งนักเรียน ม.6 และ เด็กซิ่ว เงื่อนไขคือจะต้องมี GPAX ขั้นต่ำ 2.50  สัดส่วนคะแนนที่ใช้ คือ GAT 20% + PAT1 20% + [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2560 เปิดรับทั้งหมด 200 คน โดยแยกเป็นสอบคณิต 100 คน และสอบภาษา ฝรั่งเศส และ จีน ภาษาละ 30 คน เยอรมัน และ ญี่ปุ่น ภาษาละ 20 [...]


รับสอนพิเศษตามบ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัว

อยากติดคณะคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รับทั้งหมด 90 ที่นั่ง โดยรับเฉพาะนักเรียน ม.6 เท่านั้น และมีเงื่อนไข GPAX 5 เทอม ขั้นต่ำ 2.75 โดย 90 ที่นั่ง แบ่งเป็นเลือกสอบ  PAT1 [...]