ธนพงศ์ ปังคานนท์

ธนพงศ์ ปังคานนท์

ไม่เปิดเผย

ชื่อเล่น ปอนด์

จบม.ปลายสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.84 เคยศึกษาอยู่ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย