ฐิติรัตน์ ปทุมพรอมรศิริ

ฐิติรัตน์ ปทุมพรอมรศิริ

ไม่เปิดเผย

จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขา วศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 3.82

ด้านการสอน:

ติวสอบ ม.1 เข้าสาธิตจุฬา

ติวสอบ ม.4 ห้อง Gifted โรงเรียนสามัคคี

ติวสอบวิศวะ SIIT ธรรมศาสตร์

วิชาที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ชีวะ อังกฤษ สังคม ภาษาไทย