สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ? เรียนที่ไหน ? จบไปทำงานอะไร ?


สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ ดนตรี เรียนอะไร ??

ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดคณะดนตรี และ สาขาดนตรีทั้งเอกการแสดงดนตรี ดนตรีอุตสาหกรรม และเอกต่างๆมากมายพอเราสอบเข้าไปได้แล้ว เราก็จะได้เรียน Skill หรือ ที่เรียกว่า ทักษะ และจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยด้วย มี ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Social วิชารวม อาจมีเลือกของคณะอื่นเช่น เรียนกฏหมายลิขสิทธิ วิชาดนตรี ประวัติดนตรี ทฤษฏีดนตรี การประสานเสียง การประพันธ์เพลง counterpoint conducting, piano literature วรรณคดีเปียโน ,Pedagogy เรื่องเกียวกับการสอนตามแต่เครื่องเอกวิชาเลือกดนตรีในแต่ละเทอมนั้น ก็เรียน 20-21 หน่วยกิจเหมือนกันส่วนทักษะก็มีการสอบทุกเทอม บางครั้งมีสอบกลางภาค มีสอบ Junior Recital, Senior Recital ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่จบมาก็จะมีความรู้ครบ ครอบคลุมหลายๆวิชาไม่ใช่แค่วิชาเอกของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

– มีการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาย่อย แต่มหาวิทยาลัยส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 วิชาเอก คือ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ในแต่ละวิชาเอกสามารถเลือกความสนใจพิเศษไปทางการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรี หรือการสอนทฤษฎีก็ได้ ซึ่ง 2 สาย ดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ กระบวนการของการเรียนการสอนออกไปสอนในกลุ่มผู้เรียนวิชาเอกดนตรีทางลึก
– ศึกษาด้านการเรียนการสอน กระบวนการ และแนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่าง ๆ ของโลก เช่น Kodaly , Orff, Dalcroze หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามสำนักต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ
– ศึกษาทักษะดนตรีในเครื่องมือที่ตนเองสอบข้ามากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบตัวต่อตัว นอกจากนั้นยังมีรายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี รวมทั้งวิชาทางด้านดนตรีศึกษาตามความถนัด
– นิสิตที่เรียนวิชาเอกดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะได้เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานในอีกสายหนึ่งไปด้วย เช่น นิสิตเอกดนตรีไทย จะได้เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การขับร้องประสานเสียง ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรี ตะวันตกเบื้องต้น และสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีสากลอื่น ๆ ที่มีความสนใจได้นอกจากวิชาเอกดนตรีไทยและของตนเองและในทางกลับกัน นิสิตเอกดนตรีสากล ก็จะได้เรียนรู้ในวิชาพื้นฐานด้านดนตรีไทยด้วย


เรียนที่ไหน ??
– มหาวิทยาลัยนเรศวร
– มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยศิลปากร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
– มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
– มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
– มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– มหาวิทยาลัยทักษิณ
– มหาวิทยาลัยบูรพา
– มหาวิทยาลัยพะเยา
– มหาวิทยาลัยมหิดล
– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยพายัพ
– มหาวิทยาลัยรังสิต
– มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
– มหาวิทยาลัยสยามวิทยาลัยศิลปะการแสดง
– มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จบไปทำงานอะไร ??
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
– นักประพันธ์เพลง
– คอนดักเตอร์
– นักดนตรี
– sound engineer
– อาจารย์
– เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้บริหาร ในธุรกิจดนตรีหรือหน่วยงานของรัฐ

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา