ทันตแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนที่ไหนได้บ้าง ? จบไปทำงานอะไร ?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร? เรียนที่ไหนได้บ้าง ? จบไปทำงานอะไร ?


เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

ทันตแพทยศาสตร์ (อังกฤษ : dentistry) เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ บุคคลที่ประกอบอาชีพที่กระทำหัตถการดังกล่าวจะเรียกว่า ทันตแพทย์ (dentist)

ทันตแพทย์เป็นวิชาชีพทางสาธารณสุขที่ผ่านการศึกษาและฝึกฝนจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งในประเทศไทยจะได้รับปริญญาบัตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) หรือเทียบเท่ากับ Doctor of Dental Surgery (DDS)

สำหรับในต่างประเทศยังมีวุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่เทียบเท่า เช่น
– Doctor of Dental Medicine (DMD)
– Bachelor of Dentistry (BDent)
– Bachelor of Dental Science (BDSc) , หรือ Bachelor of Dental Surgery/Chirurgiae (BDS หรือ BChD)

ในประเทศไทยนอกจากจะต้องผ่านการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นเวลา 6 ปีแล้วจะต้องได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งออกโดยทันตแพทยสภา

เรียนที่ไหน ??

รายชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทยสภารับรอง ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ในประเทศ)

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหิดล
– หลักสูตรปกติ
– หลักสูตรนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. มหาวิทยาลัยนเรศวร
9. มหาวิทยาลัยรังสิต
10. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12. มหาวิทยาลัยพะเยา
13. มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

จบไปทำงานอะไร ??

– เป็นอาจารย์สอนและวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์
– ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทันตแพทย์
– ทำงานด้านวิจัยในปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคในช่องปาก
– เป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาล อนามัย หรือ คลินิกทั้งของรัฐและเอกชน
– ประกอบอาชีพอิสระในการตั้งคลินิกรักษาหรือโรงพยาบาลเอกชน

_________________________
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
องค์กรทันแพทยสภา , Wikipedia

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา