โควตตาเรียนดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (รอบที่ 2)

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

โควตตาเรียนดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT (รอบที่ 2)

รับสมัคร – 01 ธ.ค. 2559 – 25 ม.ค. 2560
ประกาศผลคัดเลือก – 22 ก.พ. 2560
สัมภาษณ์ – 25 ก.พ. 2560
ประกาศผลสุดท้าย – 28 ก.พ. 2560
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น – ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : ไม่ระบุ จำนวน : ไม่ระบุ


ลิงค์ระเบียบการ                 คลิกที่นี่
ิงค์รับสมัคร                      คลิกที่นี่

ลิงค์ประกาศผล                  คลิกที่นี่  

สาขาที่น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ 8 สาขา ดังนี้

      – วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
      – ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา (Databases and Intelligent Systems)
      – ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (E- Business Systems)
      – ระบบสื่อผสม (Multimedia Systems)
      – วิศวกรรมซอฟแวร์ (Software Engineering)
      – เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ (Health Information Technology)
      – ระบบเครือข่ายสื่อสาร (Computer Network)
      – การจัดการระบบสารสนเทศ (Management Information System)

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาเรียนดี)

     1.กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
     2.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
     3.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50

รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี

เอกสารการสมัคร (รอบโควตาเรียนดี และรอบโควตาความสามารถพิเศษทาง Sci /Com)

      1.ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5 ภาคการศึกษาปลาย)
      2.สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
      3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
      4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
      5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
      6.สำเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของผู้สมัคร (ถ้ามี)

การส่งหลักฐานการสมัคร

กรุณาส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ มาที่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครสอบคณะ ICT)

*** ผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครและชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2441-0909 ต่อ 111 ***

การชำระค่าสมัคร (สอบตรง – โควตา) : ค่าสมัครทุกประเภท 600 บาท

สำหรับช่องทางการชำระเงินมี 2 วิธีค่ะ

1. ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบสมัคร On-line

2. ชำระเงินสดด้วยตนเอง ที่คณะ ICT วิทยาเขตศาลายา หรือวิทยาเขตพญาไท

** ค่าสมัคร 600 บาท ทั้งนี้ คณะ ฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น **

คำแนะนำโครงการ 

       ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมาจากโรงเรียน (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน โดยน้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนได้ในเอกสารแนบ รายชื่อโรงเรียนที่มีสิทธิ์สมัครรอบโควตาเรียนดี

เครดิต : http://www.admissionpremium.com/addirect/project/1086

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา