โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           – รับสมัคร : วันที่ 15 ธันวาคม 2559 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 17 มีนาคม 2560

           – สอบข้อเขียน : วันที่ 26 มีนาคม 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 12  เมษายน 2560

           – สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22  เมษายน 2560

           – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

           – ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560

 

จำนวนที่รับ

รับรวม 100 คน แบ่งเป็น

– ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 50 คน

– ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค(ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่ไม่ใช่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 45 คน

– ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

– กรณีที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

– กรณีที่สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           ผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศ

– สอบปรนัยและอัตนัย ความรู้ทั่วไปและความถนัดในการศึกษา คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

– สอบอัตนัย ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

– สอบปรนัย ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

– สอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

           ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศ

– สอบปรนัย ความรู้ภาษาไทย คิดเป็น 50% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

– สอบอัตนัย ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คิดเป็น 30% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

– สอบสัมภาษณ์ คิดเป็น 20% ของคะแนนคัดเลือกทั้งหมด

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ระบบการรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – Website : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

           – Facebook : โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา