โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 1

๑.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
๑). เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๒). มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX ไม่ต่ำกว่า ๒.๕o หรือเทียบเท่า ในกรณีของผู้สมัครที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่ามากกว่า ๑ แห่งให้ถือ GPAX ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาแก่ผู้สมัครนั้น ๆ
๓). มีความประพฤติเรียบร้อยตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔). หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS หรือ KU- EPT หรือเทียบเท่า
สมัครได้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖o  โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและดาวโหลดใบชำระเงินค่าสมัครที่ www.kubim.bus.ku.ac.th

ส่ง email แจ้งว่าได้ทำการชำระค่าสมัครแล้ว ข้อความให้ระบุชื่อ นามสกุลผู้สมัคร
วันที่โอน เวลาที่โอนโดยประมาณ มาที่ email : [email protected]

สมัครที่นี่

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา