เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษา ธปท. (บุคคลทั่วไป) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว ทุนการศึกษา ธปท. (บุคคลทั่วไป) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561

รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน
เย้ เย้ เย้…  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในระดับปริญญาโท (ทุนแข่งขัน) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดย ธปท. ได้มุ่งเน้นมอบทุนการศึกษาในสาขาวิชาที่นำมาใชัพัฒนาและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของ ธปท. ในอนาคต จำนวน 15 ทุนการศึกษาด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

วันเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 27 ธันวาคม 2560

ช่องทางการสมัคร

สมัครทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ : http://scholar.ocsc.go.thhttp://www.ocsc.go.th

จำนวนที่รับ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

โดย สถานบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ธปท. ได้กำหนดทุนการศึกษาไว้ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ​ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน และประเทศในภูมิภาคยุโรป เป็นต้น​ ซึ่งประกอบด้วย 15 ทุนการศึกษา โดยได้แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 

 1. Finance/Business Administration จำนวน 2 ทุน
 2. Financial Engineering/Quantitative Finance จำนวน 2 ทุน
 3. Financial Technology จำนวน 1 ทุน
 4. Accounting จำนวน 1 ทุน
 5. Data Analytics จำนวน 3 ทุน
 6. Artificial Intelligence จำนวน 1 ทุน
 7. Computer Engineering ด้าน Cyber Security/ Cyber Security จำนวน 2 ทุน
 8. Data Architecture จำนวน 1 ทุน
 9. IT Architecture จำนวน 1 ทุน
 10. กฏหมาย จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนดแต่ละหน่วยทุน
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. ไม่เคยได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา

ดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ : www.bot.or.th/Thai/RecruitmentIternshipScholarship/

ทุนการศึกษาอื่นๆ ที่น่าสนใจ (ธปท.) : https://www.bot.or.th

ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป สำนักงาน ก.พ. : www.ocsc.go.th/scholarship/personal

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา