เนื้อหา + จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 แยกละเอียดทุกวิชา!

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เนื้อหา + จำนวนข้อสอบ O-NET ม.6 แยกละเอียดทุกวิชา!

 

 

     ข้อสอบ O-NET เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้นปี ยิ่งไปกว่านั้นน้องๆ ชั้น ม.6 จะต้องใช้คะแนน O-NET เพื่อสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Admission อีกด้วย แถมยังมีการนำเอาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละโรงเรียน และมาไล่จัดอันดับ วัดกันไปเลยว่าโรงเรียนไหนเด็กเก่งบ้าง

ส่วนเนื้อหาการสอบ พี่แนนนี่ได้สรุปออกมาให้คร่าวๆ ดังนี้ค่ะ
วิชาภาษาไทย (80 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. การอ่าน  เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (20 ข้อ) 40 คะแนน
2. การเขียน เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (12 ข้อ) และเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (3 ข้อ) 15 คะแนน
3. การฟัง การดู และการพูด เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (2 ข้อ) และเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (1 ข้อ) 3 คะแนน
4. หลักการใช้ภาษาไทย เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (21 ข้อ) และเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน (6 ข้อ) 27 คะแนน
5. วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (15 ข้อ) 15 คะแนน
 
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (90 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ (2 ข้อ)  20 คะแนน
2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ (2 ข้อ)  20 คะแนน
3. เศรษฐศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ (2 ข้อ)  20 คะแนน
4. ประวัติศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ (2 ข้อ)  20 คะแนน
5. ภูมิศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (16 ข้อ) และ 5 ตัวเลือก 2 คำตอบ  2 ข้อ)  20 คะแนน
 
วิชาภาษาอังกฤษ (80 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (45 ข้อ) 56.25 คะแนน
2. ภาษาและวัฒนธรรม เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (17 ข้อ) 21.25 คะแนน
3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (6 ข้อ) 7.50 คะแนน
4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (12 ข้อ) 15 คะแนน
 
วิชาคณิตศาสตร์ (40 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. จำนวนและการดำเนินการ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (3 ข้อ) และระบายตัวเลข (1 ข้อ) 15 คะแนน
2. การวัด เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (2 ข้อ) และระบายตัวเลข (1 ข้อ) 7.5 คะแนน
3. พีชคณิต เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (13 ข้อ) และระบายตัวเลข (7 ข้อ) 50 คะแนน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (8 ข้อ) และระบายตัวเลข (3 ข้อ) 27.5 คะแนน
หมายเหตุ สาระที่ 5 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีแทรกอยู่ในสาระที่ 1-5
 
วิชาวิทยาศาสตร์ (58 ข้อ 100 คะแนน) แบ่งออกเป็น 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่
1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (11 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 20.1 คะแนน
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (4 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 8.9 คะแนน
3. สารและสมบัติของสาร เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (11 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (2 ข้อ) 22.6 คะแนน
4. แรงและการเคลื่อนที่ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (8 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 15.3 คะแนน
5. พลังงาน เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (9 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 16.9 คะแนน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (4 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 8.9 คะแนน
7. ดาราศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ (3 ข้อ) และเลือกตอบเชิงซ้อน (1 ข้อ) 7.3 คะแนน
หมายเหตุ สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแทรกอยู่ในสาระที่ 1-7

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา