เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ วันที่ 9-13 พ.ค. 2561


คณะที่เปิดรับ
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะจิตวิทยา
– คณะครุศาสตร์
– คณะอักษรศาสตร์
– คณะรัฐศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร


เกณฑ์คัดเลือก
คะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) คะแนนวิชาสามัญ 9วิชา(สอบมีนาคม 2561) คะแนนวิชาเฉพาะ

 

รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์  คลิก
เกณฑ์คัดเลือก คลิก

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา