อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร? เรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากเรียน เศรษฐศาสตร์ ต้องใช้คะแนนอะไร? เรียนที่ไหนดี? จบแล้วทำงานที่ไหนได้บ้าง?

เศรษฐศาสตร์ หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Economics ซึ่งมาจากคำว่า Oikonomia ในภาษากรีกโบราณ ที่มีความหมายว่า การจัดระเบียบเรื่องในบ้าน และการบริหารจัดการภาระหน้าที่ ดังนั้น เศรษฐศาสตร์ จึงเป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต กระจาย การบริโภคสินค้า และการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มศึกษาตั้งแต่วิธีการควบคุมและการกระจายทรัพยากรของมนุษย์

อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ต้องเรียนอะไรบ้าง?
เศรษฐศาสตร์แบ่งออกได้ 2 สาขา
การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นั้น สามารถแบ่งออกตามเนื้อหาที่เรียนได้ 2 สาขาหลัก ๆ คือ
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค จะเป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ และบุคคล หรือหน่วยงานสำคัญ ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง เช่น การศึกษาเกี่ยวกับตลาดแต่ละตลาด และตัวแทนทางเศรษฐกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับครัวเรือน หน่วยธุรกิจ ผู้ซื้อ และผู้ขาย ฯลฯ
2. เศรษฐศาสตร์มหภาค เป็นการศึกษาเศรษฐกิจในภาพรวม เช่น อุปทานมวลรวมและอุปสงค์มวลรวม การว่างงาน เงินเฟ้อ การเติบโตของเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกออกตามการวิเคราะห์ปัญหาได้อีก 2 แบบ คือ
1. เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หรือเศรษฐศาสตร์ตามความเป็นจริง (Positive economics)
2. เศรษฐศาสตร์นโยบาย หรือเศรษฐศาสตร์ตามที่ควรจะเป็น (Normative economics)
ประเด็นหลัก ๆ ในการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ก็คือ การเรียนรู้วิธีการจัดสรรทรัพยากร การผลิต การกระจายสินค้า การค้า และการแข่งขัน ที่ไม่ได้เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่อาจเน้นการเรียนรู้เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ด้วย
คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่สนใจด้านเศรษฐศาสตร์
1. ต้องเป็นคนที่ชอบการวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
2. ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต รักในการศึกษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งที่ใกล้ตัวและสิ่งที่เราไม่รู้
3. มีความสนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ ทั้งของประเทศและของโลก

ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง?
1. GPAX : 20%
2. O-NET : 30%
3. GAT : 30%
4. PAT1 : 20%
** ทั้งนี้ในแต่ละปีการศึกษา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคะแนนหรือวิชาที่ใช้ในการพิจารณา ขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีเกี่ยวข้อง ดังนั้นก่อนที่น้อง ๆ จะทำการสมัครควรเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้แน่ใจเสียก่อน
Cr.https://campus.campus-star.com

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา