อยากเรียนดูด่วน! รับตรงรอบที่ 1 แบบ Porfolio จุฬาฯ 2561

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากเรียนดูด่วน! รับตรงรอบที่ 1 แบบ Porfolio จุฬาฯ 2561

 

ข่าวดีสำหรับคนที่อยากเป็นนิสิตรั้วจามจุรีมาแล้วจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) ใครที่สนใจเข้าศึกษาต่อดูรายละเอียดเลยค่ะ

ด่วน! จุฬาฯ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสคร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษา

ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตร

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์

วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็ก

และเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร)

 

ยังมีข้อมูลและรายละเอียดที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังลงไม่หมด แล้วเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ

 

ที่มา : www.admissions.chula.ac.th

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา