อยากติดคณะ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

อยากติดคณะ จุฬาฯ ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง

– คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

คลิกที่นี่

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

คลิกที่นี่

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา