สสวท. เชิญชวนรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 รวม 601 ทุน

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สสวท. เชิญชวนรับทุน สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 รวม 601 ทุน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

– ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 341 ทุน
– และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือ การศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 260 ทุน


รับสมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560
สมัครออนไลน์ทาง http://www.dpstcenter.org/psmt

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน สควค ปีการศึกษา 2560 https://drive.google.com/open?id=0B55NSVvhDRPPTFJDYXlaNVI2SmM

ใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=0B55NSVvhDRPPQkl4YzlLQ1FfTkU

เอกสารแนบ
https://drive.google.com/open?id=0B55NSVvhDRPPaEZ4WVg1NjlNNDg
https://drive.google.com/open?id=0B55NSVvhDRPPVTRJRmFxd1VyQVU

เครดิต : http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/news/26521

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา