สรุปรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS 62

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สรุปรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS 62

สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D ทุกคนค่ะ หลายคนคิดว่ามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS จะมีแค่มหาวิทยาลัยรัฐไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่ตัวเลขที่ออกมาในปีนี้นั้นมีมากถึง 92 สถาบันหรือกลุ่มสถาบัน
        ล่าสุด พี่ๆ เว็บเด็กดีได้รับข้อมูลจาก ทปอ. สรุปรายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วม TCAS 62 ที่ในปีนี้มีทั้งมหาวิทยาลัยรัฐที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยสังกัดอื่นๆ ซึ่งมีหลายแห่งเพิ่งเข้าร่วมปีนี้เป็นปีแรกด้วย จะมีที่ไหนบ้าง ไปดูรายละเอียดกันเลย
        **หมายเหตุ สถาบันที่วงเล็บ (เพิ่มใหม่) หมายถึงเพิ่งเข้าร่วมในปี 62
ทปอ. สรุปรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วม TCAS 62 มีมากถึง 92 สถาบัน/กลุ่มสถาบัน
   1. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
       (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       (2) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (เพิ่มใหม่)
       (3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       (4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       (6) มหาวิทยาลัยทักษิณ
       (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       (8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
       (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     (10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     (11) มหาวิทยาลัยนครพนม
     (12) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     (13) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
     (14) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     (15) มหาวิทยาลัยบูรพา
     (16) มหาวิทยาลัยพะเยา
     (17) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     (18) มหาวิทยาลัยมหิดล
     (19) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     (20) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     (21) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     (22) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     (23) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     (24) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     (25) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เพิ่มใหม่)
     (26) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
     (27) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (เพิ่มใหม่)
     (28) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    2. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
      (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
      (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
      (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
      (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
      (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
      (7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
      (8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
      (9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     3. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
      (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
      (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
      (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
      (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
      (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
      (6) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
      (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
      (8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
      (9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เพิ่มใหม่)
      (10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มใหม่)
      (11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      13) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เพิ่มใหม่)
      (14) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
      (15) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มใหม่)
      (16) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เพิ่มใหม่)
      (17) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
      (18) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (เพิ่มใหม่)
      (19) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
      (20) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (เพิ่มใหม่)
      (21) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (เพิ่มใหม่)
      (22) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
      (23) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (เพิ่มใหม่)
      (24) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (เพิ่มใหม่)
      (25) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
      (26) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (เพิ่มใหม่)
      (27) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เพิ่มใหม่)
      (28) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เพิ่มใหม่)
      (29) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (เพิ่มใหม่)
     4. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
      (1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
      (2) มหาวิทยาลัยเกริก
      (3) มหาวิทยาลัยชินวัตร
      (4) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
      (5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
      (6) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
      (7) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
      (8) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
      (9) มหาวิทยาลัยเนชั่น
      (10) มหาวิทยาลัยรังสิต
      (11) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
      (12) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
      (13) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
      (14) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
      (15) วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
      (16) วิทยาลัยดุสิตธานี
      (17) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
      (18) วิทยาลัยนครราชสีมา
      (19) วิทยาลัยสันตพล
      (20) สถาบันอาศรมศิลป์
    5. มหาวิทยาลัย/สถาบัน สังกัดอื่นๆ
      (1) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
      (2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
      (3) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
      (4) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
      (5) สถาบันการพลศึกษา
      (6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการครูคืนถิ่น)

      ได้เห็นรายชื่อสถาบัน/กลุ่มสถาบันที่เข้าร่วม TCAS62 แล้ว หมายความว่า หากน้องๆ สมัครรับตรงรอบ 1-5 ของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ก็จะต้องทำตามขั้นตอนระบบ TCAS ด้วยค่ะ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรับเข้าศึกษาของแต่ละแห่ง ก็สามารถติดต่อไปที่สถาบันนั้นๆ โดยตรงได้เลยจ้า

 
 
 
เครดิตเนื้อหา โดย เว็บ Dek-D.com

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา