สถิติการคัดเลือก TCAS ในรอบที่ 1/1 รอบ Portfolio

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

สถิติการคัดเลือก TCAS ในรอบที่ 1/1 รอบ Portfolio

การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


1. การจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 45 ปี การจัดตั้งเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ทปอ. ได้จัดโครงการจัดงานครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” ซึ่งกาหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงการรวมพลัง และการสร้างความมุ่งมั่นที่จะรวมพลังอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศอย่างเต็มที่ รวมถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของภาคอุดมศึกษา เป็นการแสดงศักยภาพของอุดมศึกษาไทยในการพัฒนาประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณวันละ ไม่ต่ากว่า 20,000 คน ประกอบด้วยนักเรียน ครู นิสิตนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการไทยและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีความร่วมมือหรือ มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา หน่วยงานการศึกษาระดับนานาชาติ และประชาชนทั่วไป โดย ทปอ. ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเป็น องค์ประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอุดมศึกษาไทย ที่แสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนประเทศ ด้านการเรียนการสอนยุคใหม่ การวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศ นวัตกรรมจากการวิจัย การพัฒนาสังคมชุมชนย่างยั่งยืน การสร้างผู้ประกอบการใหม่ ความร่วมมือกับภาคเอกชน ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การทดสอบเพื่อค้นหาศักยภาพเชิงลึกสาหรับการตัดสินใจ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การเสวนาจากผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ การประชุมกลุ่มย่อย และพบกับความหลากหลายของการจัดนิทรรศการ พลาดไม่ได้สาหรับงานนี้

2. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 (TCAS61)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเปิดรับการคัดเลือกในรอบที่ 1 รอบ Portfolio สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ได้ประกาศสาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร และให้ผู้สมัครได้สมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไปแล้วนั้น ทปอ. ที่เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูล ได้รับแจ้งข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560)

รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน

3. พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย ประจาปี 2560
สออ.ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จานวน 43 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของชีวิตมนุษย์ โดยปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน คือ คณาจารย์ จึงได้เริ่มดาเนินการ “โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) พ.ศ. 2552” ขึ้น ซึ่งถือเป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากโครงการรางวัลมหาเจษฎาบดินทร์ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อมุ่งที่จะส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีความสามารถในการสร้างสรรค์และรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นอาจารย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และอุทิศกาลังกายกาลังใจให้แก่วงการการศึกษา โดยเฉพาะด้านการสอนอย่างเต็มที่ ตลอดจนครองตนให้เป็นที่เคารพยกย่อง
สออ. ประเทศไทย ได้เห็นความสาคัญของคณาจารย์ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สาคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัด “โครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Awards) ประจาปี 2560” ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ในการจัดงานมอบรางวัลโดยแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลอาจารย์อาวุโสดีเด่น และรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสังคมศาสตร์ และสาขามนุษยศาสตร์ โดยมีกาหนดระยะเวลาขั้นตอนการดาเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น ทั้ง 2 ประเภท ใน 4 สาขา รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นประธานการคัดเลือก และได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้
3 การแถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. ประเภทอาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์ ดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ประเภทรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ประเภทอาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร. พญ. ญัฎฐิยา หิรัญกาญจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ประเภทรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ประเภทอาวุโสดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ประเภทรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ประเภทอาวุโสดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** ประเภทรุ่นใหม่ ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก**

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา