วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องการการดูแลจัดการอย่างถูกวิธี จึงทำให้เกิดเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ซึ่งเป็นศาสตร์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน ที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความเหมาะสมกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ มากที่สุด
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร?
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Environmental Engineering เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และพื้นดินมีสุขภาพที่ดี สำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการทำความสะอาดสถานที่มลพิษให้หมดไปอีกด้วย

นอกจากนี้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังเป็นการผสมผสานของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน สินทรัพย์ และการควบคุมการผลิตของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์
โดยจะเป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดจาการกระทำของมนุษย์ เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป ทั้งนี้ยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กับมนุษย์ไปนาน ๆ ด้วย
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จะเป็นการนำความรู้ทั้งด้านวิศวกรรมและด้านระบบสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ระบบต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเรียนในสาขาวิชานี้จึงได้ครอบคลุมทั้งสองด้าน
โดยที่เราจะต้องศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคาร ศึกษาระบบระบายน้ำ เรียนรู้การจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิธีการป้องกันมลพิษ และศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?
แนวทางประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านนี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น ตำแหน่งผู้ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ระบบระบายน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และดิน หรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000 เป็นต้น
* หน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมชลประทาน กรมอนามัย กรมเจ้าท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
* หน่วยงานเอกชน เช่น โรงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสีย ทำงานด้านวางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย งานด้านการควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปา งานวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานบริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เป็นต้น

Cr.campus

 

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา