รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ) รอบที่ 2

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับตรง 60 ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (นานาชาติ) รอบที่ 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
20 คน
2.50
GPAX


คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ
– กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 ในโรงเรียนนานาชาติ
– GPAX 5หรือ6เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ **ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลสอบ และนำมายื่นก่อนสอบสัมภาษณ์**
1. TOEFL Paper-based 500
2. TOEFL Computer-based 173
3. TOEFL Internet-based 61
4. TU-GET 500
5. IELTS 6.0

*กรณีผู้สมัครมีคะแนนสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าแบบมีเงื่อนไข
โดยจะต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ดูเกณฑ์ที่ระเบียบการ*

เกณฑ์การพิจารณา
– สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
– แฟ้มสะสมผลงานศิลปะ
การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์
– ค่าสมัคร 1000 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 ก.พ. – 30 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 60

สอบสัมภาษณ์
: 21 เม.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 พ.ค. 60

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา