รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2560

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2560

       ผู้ที่สมัครรับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 แล้ว สามารถสมัครรับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ ได้รับการคัดเลือกแต่ไม่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ รับตรง แบบพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560
ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560
ทักท้วงสถานะการสมัคร : วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มีนาคม 2560
การสอบสัมภาษณ์และการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา: วันที่ 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 เมษายน 2560
การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 25-28 เมษายน 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
น้องๆสามารเลือกสมัครได้ 4 อันดับ

จำนวนที่รับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 สาขา เปิดรับ 825 ที่นั่ง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 สาขา เปิดรับ 105  ที่นั่ง
คณะรัฐศาสตร์  เปิดรับ 90 ที่นั่ง
คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับ 310 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์  
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
– กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับ กศน. และ ปวช.)
– กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
– กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะรัฐศาสตร์
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทุกแผนการเรียน)
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะอักษรศาสตร์
– กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
– กรณีกำลังศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
– กรณีสำเร็จการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

วิธีการคัด GPA

    แต่ที่สำคัญรับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (โดยจัดสอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น) และคะแนน 9 วิชาสามัญ ที่สามารถใช้ได้ คะแนน9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2560 (โดยสอบวันที่ 24-25 ธันวาคม 2559) สรุปง่ายๆน้องที่ซิ่วมากก็ต้องลงสมัครสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญ ใหม่นะคะ โดยองค์ประกอบคะแนนการคัดเลือกดังต่อไปนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์

คะแนน GAT + คะแนน PAT1 + คะแนน PAT3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คะแนน PAT4 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาฟิสิกส์)
คณะรัฐศาสตร์
คะแนน GAT + คะแนน PAT1 หรือ PAT7
คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตรสารสนเทศ คะแนน PAT1 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คะแนน PAT1 หรือ PAT7 + คะแนน 9 วิชาสามัญ (วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา)

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา