รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561แก่นักเรียนไทย

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561แก่นักเรียนไทย


รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561แก่นักเรียนไทย

 
รัฐบาลญี่ปุ่นจะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนไทยที่สนใจไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนการศึกษา 4 ประเภท ได้แก่ ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี, ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ และทุนนักศึกษาวิจัยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี, ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ และทุนนักศึกษาวิจัย และเสนอชื่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Monbukagakusho: MEXT ) แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนกำหนดการรับสมัครทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09:00 -11:30 (สำหรับทุนนักศึกษาวิจัย) และระหว่างเวลา 13:30-16:00 น. (สำหรับทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี) ที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น (เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330) และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ห้อง 104 -107 ถนนมหิดล จังหวัดเชียงใหม่ 50100)สำหรับทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ ติดต่อได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.80 และ

ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ

สำหรับผู้สมัครทุนประเภทนักศึกษาวิจัยที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรีอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาพิเศษเรื่องเกรดเฉลี่ยสะสมแก่ผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่มีผลการสอบเพื่อการสอบเช้ามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

โทร. 02-207-8504, 02-696-3004, https://www.th.emb-japan.go.jp

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร. 053-203-367, https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp และ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-281-6370 ต่อ113, https://www.bic.moe.go.thอนึ่ง ในวันรับสมัครทุนฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับองค์การสนับสนุนนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) จะจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมาเข้าร่วมงานแนะแนวฯครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้สมัครและผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่เวลา 9:00-16:30 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ชั้น1

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา