มีงานทำแน่นอน!! 9 สาขาวิชามาแรง ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

มีงานทำแน่นอน!! 9 สาขาวิชามาแรง ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน

 

 

ยิ่งยุคสมัยเปลี่ยนไป การที่เราจะเลือกเรียนอะไรต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากจะเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบ ตนเองถนัดแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องดูด้วยนั่นก็คือ เรียนจบมาแล้วมีงานรองรับ ไม่ตกงาน เพราะว่าในยุคสมัยนี้มีนักศึกษาหลายคนทที่เรียนจบมาแล้วกลับหางานทำไม่ได้ หรือบางคนก็ได้งานไม่ตรงสายที่ตนเรียนมา ดังนั้นการที่เราจะเรียนต่ออะไรนั้นก็ต้องมีการวางแผนมองอนาคตข้างหน้าไว้ด้วยเช่นกัน และนี่คือ 9 สาขาวิชาที่เรียนจบมาแล้วมีงานรองรับ ไม่ตกงานแน่นอน พร้อมทั้งนี้ แคมปัส-สตาร์ ยังรวบรวมมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเหล่านี้มาบอกกันอีกด้วย

เรียนจบไม่ตกงานแน่นอน!!!

1. วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา

ในยุคโลกาภิวิฒน์ สำหรับอาชีพนักวิศกรซอฟแวร์และนักพัฒนา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังเป็นสาขาที่มาแรงแซงทางโค้งหลายๆ คณะเลยทีเดียว หากเราได้เรียนจบทางด้านนี้มาโดยตรงรับรองได้เลยว่างานรุ่งพุ่งกระฉูดแน่นอน เพราะด้วยทุกวันนี้ซอฟแวร์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วิศกรซอฟแวร์เป็นที่ต้องการมากขึ้น เพราะต้องมากคอยควบคุมและดำเนินการผลิตนวัตกรรมต่างๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ เช่น 

 1. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 2. คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
 4. คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏลำปาง
 5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ราชภัฏศรีสะเกษ
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต
 9. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.บูรพา
 10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พะเยา
 11. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
 12. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.ลัยลักษณ์
 13. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.กรุงเทพ
 15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่
 16. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.พายัพ

2. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ไม่ว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ต่างก็ต้องการบุคลากรทางด้านนี้ ซึ่งเป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจากวิศกรรมไฟฟ้า ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุม ทดสอบ เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิต ซ่อม และยังรวมถึงต้องทำการติดตั้งได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

 1. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 3. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์และโทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 4. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ม.สยาม
 5. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรียนจบไม่ตกงานแน่นอน!!!

3. วิศวกรเครื่องกล

การปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่นำเครื่องจักรมาทำงานแทนคนมากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องการการพัฒนาอุปกรณ์การทำงานอย่างเครื่องจักรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้วิศวกรเครื่องกลเป็นที่ต้องการของตลาดทำงานและตามโรงงาน บริษัทต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว และเมื่อเทียบกับบุคลากรที่มีอยู่นั้น ในสาขานี้ก็ยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนอีกมากทีเดียว

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล เช่น 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.รังสิต
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.มหาสารคาม
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เกษตรศาสตร์
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 6. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 7. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ธรรมศาสตร์
 8. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.เทคโนโลยีมหานคร
 9. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ขอนแก่น
 10. คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

4. พยาบาล

เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่กำลังขาดแคลนบุคลากรในการทำงานเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ที่สำคัญอาชีพนี้มีค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีในทุกวันนี้จะมีความก้าวหน้าและเข้ามามีบทบาทในการช่วยมนุษย์ทำงานมากยิ่งขึ้น แต่งานในบางส่วนเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เพราะด้วยในบางประเทศต้องการพยาบาลเพื่อไปเฝ้าไข้ผู้ป่วย หรือไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยตามบ้านด้วยนั่นเอง

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  เช่น 

 1. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 2. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 3. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ม.นครพนม
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร
 8. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช
 9. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา
 10. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา
 11. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 12. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
 13. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 14. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต
 15. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

5. แพทย์และผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์

สำหรับทางการแพทย์ พบได้น้อยมากสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง (ปกติแพทย์ก็มีรายได้ค่อนข้างสูงมากอยู่แล้ว) แต่หากได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง ก็ย่อมมีรายได้ที่สูงเพิ่มขึ้นไปอีก หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าทำไมในแต่ละปีถึงได้ผลิตแพทย์ออกมาค่อนข้างน้อย เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลาในการเรียนค่อนข้างนานหลายปีกว่าแพทย์ทั่วไป ทำให้ผลิตแพทย์ออกมาได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ เช่น 

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
 5. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 6. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2515
 7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
 8. คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต
 10. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 11. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
 12. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 13. คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
 14. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
 15. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี

6. วิศวกรโยธา

อีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจกการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ จากทั่วโลก หลายๆ คนอาจมองว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร? ให้เราลองนึกในเชิงลึกดูว่า หากเราผลิตสินค้าแล้วกำลังจะส่งออกไปขายในสถานที่ต้องๆ แต่กลัยไม่มีเส้นทางให้รถของเราวิ่งส่งสินค้า แล้วอย่างงี้เราจะส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดได้อย่างไร

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เช่น 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน, กำแพงแสน, ศรีราชา,สกลนคร)
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.เชียงใหม่
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ธรรมศาสตร์
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.นเรศวร
 11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.บูรพา
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.มหิดล
 13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.สงขลานครินทร์
 15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.อุบลราชธานี

เรียนจบไม่ตกงานแน่นอน!!!

7. วิศวกรไฟฟ้า

สำหรับวิศวกรไฟฟ้านั้น จัดได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีสาขาย่อยที่กว้างมากที่สุด โดยจะมีหลักสูตรและเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ไฟฟ้าและคลื่น อีกทั้งกำลังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากสำหรับตลาดอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เอเชียอาคเนย์
 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ราชภัฏธนบุรี
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. นักวิเคราะห์ข้อมูลไอที

ปัจจุบันการดำเนินงานในธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ จะต้องอาศัยระบบไอทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะทุ่มงบประมาณมากมายเพื่อที่จะวางระบบด้านไอทีเป็นอย่างดี แต่สำหรับในอาชีพด้านนี้ก็ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะมาช่วยในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติ ดังนั้นหากใครเรียนจบในด้านนี้มาก็ไม่ต้องกลัวตกงานเลย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตร IT เช่น 

 1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร์
 2. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ขอนแก่น
 3. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ทักษิณ
 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 5. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนสุรนารี
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 7. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นเรศวร
 8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล
 9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่โจ้

9. นักบัญชี

สำหรับอาชีพนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน ก็มีบทบาทสำคัญและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ จะมีบทบาทในการช่วยจัดเก็บหรือจดบันทึกให้ได้ก็ตาม แต่นั่นก็เป็นเพียงตัวช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วยังไงก็ต้องอาศัยนักบัญชี เพื่อเข้ามาจัดการในส่วนนี้อยู่ดี

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เช่น

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 3. คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์
 4. คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
 5. คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี ม.เชียงใหม่
 6. คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี ม.รามคำแหง

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา : moneyhub.in.th

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา