มรภ.สุนันทา มอบทุนการศึกษา โครงการทุนเพชรสุนันทา 2561 | เปิดรับ 1 ธ.ค. 60 – 30 มี.ค. 61

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

มรภ.สุนันทา มอบทุนการศึกษา โครงการทุนเพชรสุนันทา 2561 | เปิดรับ 1 ธ.ค. 60 – 30 มี.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในโครงการทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 18 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พร้อมทั้งยังมีสิทธิ์รับทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก อีกด้วย

เปิดแล้ว! โครงการทุนเพชรสุนันทา

โดยมีคณะที่เปิดรับระดับปริญญาตรี ดังนี้

หลักสูตร 5 ปี

  • คณะครุศาตร์

หลักสูตร 4 ปี

  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา)

คุณสมบัติของผู้สมัคร (โดยรวม)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ในโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาค ดังนี้

– ภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสิงห์บุรีสุโขทัย สุพรรณบุรีอ่างทอง และอุทัยธานี

– ภาคตะวันตก ได้แก่ตาก กาญจนบุรีราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครพนม เลย ยโสธร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

– ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ สุราษฎร์ธานีชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และกระบี่

4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

7. เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จนจบหลักสูตร

8. ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร 

Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดใน Portfolio ที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ 

รายละเอียดการสมัครโครงการทุนเพชรสุนันทาทัังหมด : https://reg.ssru.ac.th

เว็บไซต์สมัครขอรับทุนเพชรสุนันทา : www.ssru.ac.thwww.reg.ssru.ac.th

ขอบคุณภาพจาก Facebook : www.facebook.com/SuanSunandhaUniversity

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา