บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน :: ถามตอบเรื่องครอบครัว

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน :: ถามตอบเรื่องครอบครัว

บทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน :: ถามตอบเรื่องครอบครัว

Q : How many people are there in your family ? (ฮาว เมนี พีเพิล อาร์ แด อิน ยัวร์ แฟมมิลี)
ครอบครัวคุณมีกี่คน
A :  There are … people in my family. (แธร์ อาร์ … พีเพิล อิน มาย แฟมมิีลิ)
ครอบครัวฉันมี … คน

——————————

Q : How many brothers/sisters do you have ? (ฮาว เมนี บราเธอะส/ซิสเทอะส ดู ยูแฮฟว)
คุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คน
A : I have… brothers/sisters. (ไอ แฮฟว …บราเธอะส/ซิสเทอะส)
ฉันมีพี่น้อง (ชาย/หญิง)…คน

——————————

Q : Do you have any brothers and sisters ? (ดู ยู แฮฟว เอนนี บราเธอะส แอนด ซิสเทอะส)
คุณมีพี่น้องบ้างไหม
A : I don’s have any brothers or sisters. (ไอ โดนท แฮฟว เอนนี บราเธอะส ออ ซิสเทอะส)
ฉันไม่มีพี่น้องเลย

——————————

Q : What do they do ? (วอท ดู เธย์ ดู)
พวกเขาทำงานอะไร
A : My father was a soldier but he is retired. (มาย ฟาเธอะ วอส อะ โซลเจอะ บัท ฮี อิส รีไทเออะด)
พ่อของฉันเคยเป็นทหาร แต่เขาเกษียนแล้ว

——————————

Q : Do you live with your parents now ? (ดู ยู ลิฟว วิธ ยัวร์ แพเรนทส นาว)
ตอนนี้คุณอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่า
Q : Do you live alone ? (ดู ยู ลีฟว อะโลน)
คุณอยู่คนเดียวหรอ
A : I live with … (ไอ ลีฟว วิธ…)
ฉันอยู่กับ…

——————————

Q : Are your parents still living ? (อาร์ ยัวร์ แพเรนทส สทิล ลิฟวิง)
พ่อแม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
A : My father died many years ago. (มาย ฟาเธอะ ไดด เมนี เยียร์ส อะโก)
พ่อของฉันเสียชีวิตไปหลายปีแล้ว
A : my mother is fine. (มาย มาเธอะ อีส ไฟน)
แม่ของฉันสบายดี

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา