ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้!

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ทุนไอเอสเต้ให้นักศึกษาฝึกงานกว่า 50 ประเทศเริ่ม 3 ก.ค.นี้!


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย)(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และปริญญาโท – เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2560-2561 เริ่มรับสมัคร 3กรกฎาคมนี้
 
คุณสมบัติ (อ้างอิงจากการรับสมัครปี 2560)
-มีสถานภาพเป็นนักศึกษา ณ วันที่สมัครสอบ
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 
-กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท-เอก ทุกมหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
-อายุระหว่าง 18-30 ปี
-แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และมีความประพฤติดีในวันสมัครสอบ
 
2017-2018 Schedule  กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ. 2560-2561

นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่
สำนักงานไอเอสเต้ประเทศไทย
ห้อง 1003 ชั้น 10 อาคารเอนกประสงค์ (สำนักงานอธิการบดี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เลขที่ 1518    ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2177 (เบอร์ตรง) 0-2555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร  0-2555-2177
อี-เมล์ : [email protected], [email protected], [email protected]
 ……………………………………………..
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ – http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/
ภาพประกอบจาก-projekty.iaeste.cz

About IAESTE  เกี่ยวกับ ไอเอสเต้   
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience was founded in 1948 at Imperial College, London.
   
Imperial College Vacation Work Committee headed by Mr. James Newby initiated a meeting with national organisations from 10 European countries in a post war effort to promote better understanding between countries and cultures.
   
Since 1948, the association has grown to include more than 93 countries world-wide and has exchanged in excess of 300,000 students. This means that yearly IAESTE exchanges around 6000 students playing a key role in the development of technical undergraduates able to make their mark in a global economy.
   
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สมัครเข้าร่วมการเป็นประเทศสมาชิกในนามประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยจัดตั้งเป็นโครงการใช้ชื่อว่า (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)

Aims of IAESTE  วัตถุประสงค์ของไอเอสเต้
   To provide students in higher education with technical experience relevant to their studies;
   To offer employers well-qualified and motivated trainees;
   To be a source of cultural enrichment for trainees and their host communities.

Mission of IAESTE  พันธกิจของไอเอสเต้
   To operate a high quality practical training exchange programme between members in order to enhance technical and professional development and to promote international understanding and goodwill amongst students, academic institutions, employers and the wider community.
 

เครดิต : http://www4.eduzones.com/magazine/183014

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา