จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 2 แบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
 
รับตรง 61 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ 3 โครงการ
 
 
รับสอนพิเศษ สอนพิเศษตามบ้าน
.
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
– ผู้สมัครอยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดย ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา
ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
– ต้องเป็นผู้ศึกษาระดับชั้น ม. 4 – 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตราด 
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ในสถานศึกษาจังหวัดตราด 
– ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
– GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
– กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
– เป็นผู้ที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยา ของ สอวน. ที่ส่งเข้าค่่ายอบรมของ สสวท. ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสต์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

เกณฑ์การพิจารณา
– ต้องมีผลคะแนนวิชาสามัญ ประจำปี 2561 ที่จัดสอบโดย สทศ. (สอบวันที่ 17 – 18 มี.ค. 61) ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์ 1 , เคมี , ชีววิทยา , ฟิสิกส์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , สังคมศึกษา
– ต้องมีผลคะแนนวิชาเฉพาะทางการแพทย์ ประจำปี 2561 ที่จัดสอบโดย กสพท (สอบวันที่ 10 มี.ค. 61)
– สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์
– ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงคนละ 1 โครงการเท่านั้น)
– ส่งใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กำหนดการ
 

รับสมัคร
: 04 – 18 ธ.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 20 – 25 เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 พ.ค. 61

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา