ค่ายเตรียมความพร้อม วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

ค่ายเตรียมความพร้อม วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 2018


ค่ายที่จะทดสอบว่าน้องๆ เหมาะที่จะเป็นนักบินหรือไม่ น้องๆ จะได้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมการบินเเละนักบินพาณิชย์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอีกด้วย

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ปีการศึกษา 2561
Pre-Aeronaautical Engineering and Commercial Pilot Camp 2018
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. ประวัติการศึกษา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต
– สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี ของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย โรงเรียนมัธยมปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษาในต่างประเทศ
– ได้รับ หรือคาดว่าจะได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคการศึกษา 2561
2. คุณสมบัติอื่นๆ
– สายตาไม่บอดสี
– เพศชายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และเพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 163 เซนติเมตร

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่าน http://aviation.kmitl.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทาง http://aviation.kmitl.ac.th

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
08.30 – 09:00 น. พิธีเปิดงานค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดค่ายเตรียมความพร้อม
วิทยากรจากสายการบิน กล่าวถึง การเป็นนักบินพาณิชย์อาชีพ
09.30 – 11.00 น. ร่วมกิจกรรมพี่สู่น้อง
11.00 น.เป็นต้นไป ทดสอบความเหมาะสมด้านการบิน

เอกสารที่ต้องเตรียม

ให้นำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

– บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร (สำเนา 1 ชุด)
– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบแสดงว่าสำเร็จการศึกษา
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– แฟ้มประวัติผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 2147, 095-556-8769, 095-651-3840
หรืออีเมล [email protected]

วันที่จัดค่าย
ครั้งที่ 1: 1 กรกฏาคม 2560
ครั้งที่ 2: 5 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3: 2 กันยายน 2560
ครั้งที่ 4: 7 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 5: 4 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 6: 2 ธันวาคม 2560
(ไม่ค้างคืน)

ปิดรับสมัคร
ครั้งที่ 1: 28 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2: 28 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3: 29 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 4: 22 กันยายน 2560
ครั้งที่ 5: 27 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 6: 24 พฤศจิกายน 2560

จำนวนที่รับ
40 คน

ระดับการศึกษา
ม. 6, เพิ่งจบม. 6 สายวิทย์ – คณิต (สายอาชีวะก็สมัครได้)

ค่าใช้จ่าย
ฟรี

สถานที่จัดค่าย
ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวมตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดโดย
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา