คำคมภาษาอังกฤษ

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

คำคมภาษาอังกฤษ

Happiness is an attitude.
We either makes ourselves miserable or happy and strong.
It is your choice.
 
ความสุขเป็นเพียงทัศนคติหนึ่ง
เราจะทำชีวิตให้เศร้า สุข หรือเข้มแข็ง
ขึ้นอยู่กับเราเลือกที่จะเป็น
 
 
You can’t make someone else’s choices 
so you shouldn’t let someone else make yours.
Follow your heart.
 
เราไม่อาจตัดสินใจแทนคนอื่นได้
เราจึงไม่ควรปล่อยให้คนอื่นมาตัดสินใจแทนเราเช่นกัน
เพราะฉะนั้น จงทำตามหัวใจเรียกร้องเถอะ
 
The most successful people in the world
Have made many mistakes 
And experienced far more failure than the rest.
 
คนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
คือคนที่พบเจอความผิดพลาดและความล้มเหลวมามากกว่าคนอื่น
 
 
You must lose your fear of being wrong
In order to live a creative life.
 
คุณต้องละทิ้งความกลัวที่จะผิดพลาด
เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
 
 
Do not allow what you cannot do,
Interfere with what you can do.
You can reach your dreams faster
Doing things you’re good at.
 
อย่าปล่อยให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้
มาเป็นอุปสรรคในการทำสิ่งที่คุณทำได้
คุณสามารถเอื้อมคว้าความฝันให้เร็วขึ้นได้
หากเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก
 
 
If someone seeks advice,
Give them direction, not correction.
Do not force your opinions on others.
Steer them to make their own decisions.
 
หากมีคนมาขอคำปรึกษา
จงแนะแนวทางแก่เขา ไม่ใช่เข้าไปแก้ปัญหาให้เขา
อย่าบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนกับเรา
แค่แนะนำให้เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็พอ
 
 
Break free from negative people
Because negativity has a way of passing
From person to person
And they will drag you down with them.
 
พยายามออกห่างจากคนมองโลกในแง่ร้าย
เพราะการมองโลกในแง่ร้ายนั้นสามารถติดต่อกันได้
และมันจะทำให้คุณตกต่ำลงไปด้วย
 
 
Never miss the opportunity to follow your dreams.
Older people who are unhappy with life
Are those with regrets.
 
อย่าปล่อยโอกาสที่จะทำตามฝันหลุดลอยไป
เพราะเมื่อเวลาผ่านไป คุณอาจต้องอยู่กับชีวิตบั้นปลายที่ไร้ความสุข
จากการเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้วและไม่มีวันหวนกลับมาอีก
 
 
Living a false life will only lead to distress and worries.
Be yourself, everyone is already taken.
 
การใช้ชีวิตแบบผิด ๆ มีแต่จะนำมาซึ่งความเศร้าโศกและความเครียด
ดังนั้นจงกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง 
Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา