คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหน?

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบแล้วทำงานด้านไหน?


สังคมศาสตร์ (social science) เป็นสาขาวิชาที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ
คณะสังคมศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?
โดยที่วิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์มีความแตกต่างกับวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์ เนื่องจากหลาย ๆ สาขาวิชาสังคมศาสตร์จะเน้นการหาความรู้และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินพฤติกรรมของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยกระบวนการแบบปฏิฐานและประจักษ์นิยม

ซึ่งจะเป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (quantitative method) และเชิงคุณภาพ (qualitative method) ที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในบางสาขาวิชาก็จะใช้การคาดการณ์ วิเคราะห์ตามหลักปรัชญาและตรรกะ หรือความเชื่อส่วนบุคคล และการวิจารณ์เข้ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมในบางกรณีตามความเหมาะสม โดยที่ได้มีการแบ่งสาขาหลักในการเรียนการสอนออกเป็น 10 สาขา ดังต่อไปนี้
10 สาขาหลักด้านสังคมศาสตร์
1. มานุษยวิทยา เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในทุกแง่มุม
2. นิเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการไหลของสารสนเทศผ่านทางสื่อต่าง ๆ
3. อาชญาวิทยา เป็นการศึกษาด้านวิทยาการที่ว่าด้วยปัญหาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม
4. เศรษฐศาสตร์ เน้นการศึกษาด้านการผลิต การจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคม
5. คติชนวิทยา เป็นการศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมในวิถีชีวิตแบบชาวบ้านชาวชนบท
6. ภาษาศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภาษา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ที่มา และพัฒนาการของภาษา
7. รัฐศาสตร์ จะเน้นศึกษาด้านการปกครองในระดับกลุ่มและในระดับประเทศ
8. นิติศาสตร์ เป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านข้อกฎหมายทั้งหมด
9. จิตวิทยา เน้นการศึกษาด้านจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์
10. สังคมวิทยา เป็นการวิเคราะห์สังคมมนุษย์และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ควรเป็นคนที่สนใจเรื่องราวในสังคมทุก ๆ เรื่อง ทั้งข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นคนที่รู้จักสังเกตทั้งคนและสภาพของสังคมที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง และจะต้องเป็นที่มีความรับผิดชอบ มีระเบียบในการทำงาน อีกด้วย
จบแล้วทำงานอะไร?
สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมาทางด้านสังคมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น นักวิจัย นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา นักประวัติศาสตร์ นักการทูต และยังรวมถึงงานในบริษัทเอกชนด้วย ในตำแหน่งงานด้านการจัดการทั่วไป งานฝ่ายบุคคล งานด้านการบริหารงานองค์กร นอกจากนี้ยังรวมถึงสถาบันการวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา