กยศ. ดันร่าง พ.ร.บ. ให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกหนี้ คาดเริ่มบังคับใช้ปี 60

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา

กยศ. ดันร่าง พ.ร.บ. ให้นายจ้างหักเงินเดือนลูกหนี้ คาดเริ่มบังคับใช้ปี 60

กยศ. ดันร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้นายจ้างหักเงินเดือน-ค่าจ้าง ลูกหนี้ กยศ. เพื่อชำระคืนกองทุน พร้อมเพิ่มอำนาจ กยศ. เข้าถึงข้อมูลลูกหนี้ได้ คาดเริ่มบังคับใช้ปี 2560

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2559) นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยถึงความคืบหน้า กรณีการยกร่าง พ.ร.บ. ใหม่ของ กยศ. ระบุว่า ที่ผ่านมา กยศ. พยายามปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าที่ควร ทางกองทุนจึงยังต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็นจำนวนมาก เพื่อนำมาจัดสรรให้กู้ยืม ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการยกร่าง พ.ร.บ. ใหม่ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้กู้ยืม และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการให้กู้ยืม และติดตามหนี้

โดยใน พ.ร.บ. ใหม่นี้ ได้ระบุให้มีการกู้และการนำส่งคืนเงินอย่างรัดกุมเหมาะสม รวมทั้งไม่ให้เกิดปัญหาซับซ้อนในการกู้ยืม และให้บรรจุกฎหมายใหม่ของกองทุน เป็นกฎหมายเร่งด่วนตามบัญชีร่างกฎหมายเร่งด่วนชุดที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนและค่าจ้าง นำส่งกรมสรรพากร พร้อมนำส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อชำระคืนกองทุน และเพิ่มอำนาจหน้าที่ให้กองทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืมได้ โดยขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2560

อ่านข่าว กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งหมด

Facebook Comments

Share this post

Back to อัพเดตข่าวสารการศึกษา